Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

onlyhedone
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viascorpix scorpix
onlyhedone
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

November 03 2019

armadillobear:

goblinparty:

I’m constantly torn between the ‘be kind to everyone’ and the ‘fuck everyone you owe them nothing’ mentalities 

Do no harm but take no shit

November 02 2019

onlyhedone
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustonebullet justonebullet

November 01 2019

onlyhedone
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
onlyhedone
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted frommarysia marysia viakatkad katkad
onlyhedone
Jesteś pośrodku mej głowy jak echo
Pogubiliśmy gdzieś krok
Potem pomyliliśmy peron
onlyhedone

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viaszarakoszula szarakoszula

October 31 2019

onlyhedone
9924 2499 500
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix
onlyhedone
4894 3c19 500
Reposted fromnenya nenya viaawaken awaken
onlyhedone
0603 2423 500
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix

October 29 2019

onlyhedone
3077 2c3b 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viamirosia mirosia

October 27 2019

onlyhedone

October 26 2019

onlyhedone
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

October 25 2019

onlyhedone

October 23 2019

onlyhedone
Reposted fromshakeme shakeme viaToshi Toshi
onlyhedone
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
onlyhedone
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
onlyhedone
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi

October 18 2019

onlyhedone
3993 d1f5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl