Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
onlyhedone
7736 17eb
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood

July 15 2018

onlyhedone
1757 7a95 500
Reposted fromtfu tfu viaNaitlisz Naitlisz
onlyhedone
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
6592 0be1
Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover

July 14 2018

onlyhedone
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaszarakoszula szarakoszula
onlyhedone
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viabadblood badblood
onlyhedone
onlyhedone
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viabadblood badblood
After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week.
— This thought has been haunting me for months (via doll)
Reposted fromAnakihs Anakihs viabadblood badblood
onlyhedone
4613 5aa0 500

July 12 2018

onlyhedone
Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabadblood badblood
onlyhedone
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
onlyhedone
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 11 2018

onlyhedone
5361 d0bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
3845 5518 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
onlyhedone

Reasons to marry me: We'd eat pizza and listen to good music together and we'd probably fuck 14 times a week and buy too many pets and build pillow forts.

— ❤️
onlyhedone
2505 5b04
Reposted fromslid0 slid0 viabanshe banshe

July 10 2018

8226 c074 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudosci rudosci
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl