Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

onlyhedone
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabadblood badblood
onlyhedone
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
onlyhedone

September 19 2018

onlyhedone
Reposted fromdimer dimer viascorpix scorpix
onlyhedone
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viascorpix scorpix
onlyhedone
6877 ed4e 500
onlyhedone
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamy-anxieties my-anxieties
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viafelicka felicka
onlyhedone
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka

September 14 2018

onlyhedone
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viascorpix scorpix
onlyhedone
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix

September 13 2018

onlyhedone
Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.
— Budda (Siddhartha Gautama)
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudosci rudosci
onlyhedone
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viarudosci rudosci

September 12 2018

onlyhedone
Znasz to uczucie? Wszystko jest w porządku, a jednocześnie tak bardzo w porządku nie jest.
— simplicite
onlyhedone
6989 df38 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabanshe banshe
onlyhedone
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viabanshe banshe
onlyhedone
0541 99c2 500
Also "scrolling"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
onlyhedone
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
onlyhedone
9441 386e
:))))
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl