Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

onlyhedone
onlyhedone
3128 dc9b

Kiedy planuję wycieczkę za granicę po obejrzeniu wiadomości...

Reposted fromM74Funky M74Funky viabanshe banshe
onlyhedone
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viabanshe banshe
onlyhedone
5467 4d1b
South Carolina, US, forest fire.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabanshe banshe
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viabanshe banshe
onlyhedone
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabanshe banshe
onlyhedone
8055 6a0f 500

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
onlyhedone
5796 7be3
easy way math
Reposted frombecurious becurious viabanshe banshe

October 11 2017

onlyhedone
8363 fbb8
Reposted frombingbangboom bingbangboom viabanshe banshe
onlyhedone
6590 3b72
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabanshe banshe
onlyhedone
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viabanshe banshe

October 10 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viabanshe banshe
onlyhedone
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viabanshe banshe
onlyhedone
Wtedy mogliśmy tak naprawdę wszystko. Zakazy szły z zewnątrz. Od rodziców, ze szkoły. Teraz sami sobie ustalamy, co nam wolno, a czego nie. Łamanie norm ustalonych przez samych siebie jest dużo trudniejsze. I pewnie ma dużo bardziej bolesne konsekwencje. Łamanie zakazów danych nam przez kogoś czasem bywa nawet fascynujące!
— Magdalena Witkiewicz – Cześć, co słychać?
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viabadblood badblood

October 05 2017

onlyhedone
8407 88c4 500
Reposted fromtfu tfu viabeinthe beinthe

October 04 2017

1450 e1ce 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
onlyhedone
6389 d354 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl